Община Бургас започва превантивно почистване на речните корита и дерета

Изображение

Превантивно почистване на речните корита и дерета на територията на общината

02.05.2018 09:40

В изпълнение на Закона за защита при бедствия, Община Бургас започва превантивно почистване на участъците от речни корита и дерета в границите на урбанизираните територии на всички населени места. В превантивното почистване са включени всички речни корита, канали и дерета, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейности за почистване от наноси, тревна растителност и препятствия по течението на водите.

Почистването на всички участъци в урбанизираните територии на Община Бургас се извършва ежегодно съгласно превантивната програма за намаляване риска от бедствия. Дейностите, който ще се  осъщестяват са механизирано чрез специализирана техника и ръчно, чрез лица лишено от свобода, осигурено от затвор Бургас по предварителен график в периода от 03.05.2018г. до 31.12.2018г.