Здравата околна среда е най-добрата защита от природни бедствия!

Изображение

Здравата околна среда е най-добрата защита от природни бедствия!

15.01.2020 11:34

                                       

Фактори, влияещи на проводимостта на речното корито са:

  • Наличие на наноси

  • Наличие на растителност

  • Наличие на отпадъци


  • Превантивните мерки съгласно чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия и във връзка с чл. 138, ал.4, т.5 и чл. 140, ал.4 от Закона за водите  Община Бургас изпълни от м.април до м.октомври 2019г.  с цел поддържане проводимостта на речните легла на всички водни обекти територията на Община Бургас , като се отстраниха наноси, отпадъци и вредна растителност.