Община Бургас продължава изпълнението на превантивни дейности, с цел намаляване на риска от бедствия през 2023г.

Изображение

Извършване на конкретни превантивни дейности

17.01.2023 10:08

Предвид увеличаване на риска от бедствия и извънредни ситуации, климатичните промени, концентриране на населението в индустриалните и урбанизирани територии на Община Бургас за 2023г., е заложена план програма за ръчно и механизирано почистване на речните корита в Община Бургас. За целите на превенцията е издадена Заповед № 1/03.01.2023г. на Кмета на Община Бургас с определените критични участъци подлежащи на почистване в урбанизираните територии. 
Кметове, км. наместници, гл. експерти в населените места до 31.03.2023г. са задължени да извършат оглед на терените по течението на водните обекти, с цел точно определяне на местата за почистване, състоянието на мостовите съоръжения и недопускане на незаконно строителство в крайречните участъци. 
От началото на месец април 2023г. ще започне изпълнението на заложените дейности в план програмата за намаляване на риска от наводнения. 
През 2022г. приключи финалният етап от корекцията на речното корито на р. Отманлийска. Устието на реката при вливането й в морето е разширено. За по-лесното оттичане на водата в разширено и коритото в целия участък от устието до хижа "Странджа". Стените в зоната са изградени от скална маса и скални блокове. След прага на заустване е извършено укрепване, за да избегне разлив при висока вълна.