На 8 април, 2015г. Община Бургас стартира изпълнението на проект "Управление на риска от наводнения" (IMFR), финансиран по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

За разработването му бяха положени извънредни усилия, тъй като промяната на климата превърна града в уязвима точка на картата на България. Община Бургас е убедена, че превенцията, мониторингът и ранното оповестяване ще ограничат щетите при потенциални нови наводнения и конструира проекта върху този принцип.  

Крайната дата за изпълнение е 08.01.2017 г. Предвидени са следните основни дейности:

  • Разработване на информационна система за управление на водите;
  • Инсталиране на специализирано оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на водните басейни нa територията на община Бургас;
  • Създаване на възможности за превенция чрез ранно идентифициране на потенциални заплахи, както и създаването на прогнозни модели, които да подпомогнат местната власт и всички заинтересовани страни при вземането на решения за предприемане на мерки, с цел ограничаване щетите от наводнения.  

    Информационната система ще включва няколко основни компонента. Предвижда се да бъдат монтирани сензори и оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на нивото на водата и количеството валежи, което ще позволява и лесно надграждане за измерване качеството на водата, влажност на почвата и др. Ще бъде инсталиран софтуер за събиране на данни и автоматичното им валидиране. Събраните данни ще се насочват към контролен център. Мрежа от видеокамери непрекъснато ще следи състоянието на реките и морето.

    Информационната система ще представя подробни карти на застрашените територии. Тя ще даде възможност на Община Бургас да разработва сценарии за точни и навременни действия за управление риска от наводнения, както и да създаде ефективна система за ранно предупреждение.