Разработена информационна система за управление на водите, предоставяща актуална информация за водните нива на реките и язовирите и количество валежи на територията на община Бургас.

В резултат на проекта се създава :

 • Информационна Система за Управление на Водите на територията на община Бургас (ИСУВ на територията на община Бургас), включваща:
 1. Модул – „Административен“;
 2. Модул – „Комуникационен“;
 3. Модул – „Обработка и Визуализация“;
 4. Модул – „Справки“;
 5. Модул – „Докладване“;
 6. Модул - „Регистър";
 7. Модул - „Съдействие".
 8. Централизирана база данни – ЦБД;
 • Описание на работата и насоки за ползване на информационната системата за управление на водите;
 • Насоки за действие и превенция за граждани и отговорни институции в случай на наводнение;
 • Симулационни модели на наводнения;
 • Актуализиране на плана при бедствия и аварии на Община Бургас.

 • Доставено 17 бр. специализирано оборудване за мониторинг на нивото на водите на реки, общински язовири и Черно море, количеството валежи както и осъществяването на 24 часово видеонаблюдение на водните басейни;
 • Създаване на прогнозни модели за наводнения с цел предприемане на навременни мерки за тяхното ограничаване;
 • Изготвен план за действие при наводнения на Община Бургас;
 • Проведени обучения на представители на заинтересованите страни и населението на община Бургас за работа с информационната система, както и за предприемане на адекватни действия в случай на наводнения.