Проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас” (IMFR), ДБФП Д- 32- 16/ 08. 04. 2015г., финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съ-финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014.

Продължителност: 21 месеца (08.04.2015 – 08.01.2017)   

Бюджет: 548 640, 00 евро.

Обща цел: Създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции.

Основни дейности:

 1. Управление и организация на проекта;
 2. Информация и публичност;
 3. Одит;
 4. Разработване на информационна система за управление на водите и тестване;
 5. Разработване на подробни насоки за възможностите и работа със системата, внедряване на насоките в работата на заинтересованите страни, насоки за разчитане показанията на информационната система от гражданите и отговорни институции;
 6. Подготовка на 1бр. План за действие при наводнения с включени 10 бр. симулационни модели на наводнения.
 7. Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните басейни, включваща доставка, инсталиране,тестване и поддръжка на 17бр. оборудване за мониторинг.

Основни резултати:

 • Разработена информационна система за управление на водите, предоставяща актуална информация за водните нива на реките и язовирите и количество валежи на територията на община Бургас.
 • Доставено специализирано оборудване за непрекъснато измерване нивото на водата на реки, общински язовири и Черно море, количеството валежи както и осъществяването на 24 часово видеонаблюдение на водните басейно;
 • Създаване на прогнозни модели за наводнения с цел предприемане на навременни мерки за тяхното ограничаване;
 • Изготвен план за действие при наводнения на Община Бургас;
 • Проведени обучения на представители на заинтересованите страни и населението на община Бургас за работа с информационната система, както и за предприемане на адекватни действия в случай на наводнения.