Продължава плановото почистване на речни корита и дерета на територията на Община Бургас

От месец март до настоящия момент са почистени следните водни обекти в урбанизираните територии на населените места в Община Бургас:

19.07.2022 10:11

- кв. "Ветрен", гр. Бургас - почистено е речното корито на главно дере "Аква калиде", коритото на дере на границата на кв. "Ветрен" и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията OMW до моста на "Герена" и  дере в парк Минерални бани;
- кв. "Банево", гр. Бургас - почистено е Източното дере, Западното дере, Централно дере и подмостово съоръжение на дере между кв. "Банево" и кв. "Ветрен". Извършено е механизирано почистване  по Северен отводнителен канал;
- гр. Българово - почистено е дерето пресичащо гробищния парк, "Ай дере", "Сандък дере" и част от коритото на "Айтоска река";
- почистено  е Централното дере от ул. "Кооператор" до пречиствателната станция, дере на околовръстен път Бургас - кв. "Горно Езерово" - с. Братово;
- към момента се почиства дере, което е на територията на манастир "Света Богородица".
Критични участъци от коритата на р. Отманлийска, р. Изворска, р. Маринка, р. Чакърлийска и Малката река са почистени със специализирана техника, с цел нормалното оттичане на водите.

Механизирано почистване на критични участъци

Изпълнение на дейностите по програмата за планово почистване на речни корита и дерета

Почистени водни обекти в урбанизираните територии на населените места в Община Бургас

16.06.2022 15:07

За периода от 01.04.2022г. до 16.06.2022г. са почистени следните речни корита, дерета и отводнителни канали:
- с. Миролюбово - почистено "Източно дере", "Западно дере" и отводнителен канал край пътя в границите на селото.
- с. Изворище - почистено "Централно дере", отводнителен канал на входа на селото, вилна зона "Изворище" - водосток на път Банево - Изворище.
- с. Брястовец - почистено "Кайнак дере", "Куйрук дере" и отводнителен  канал на ул. "Шеста".
- с. Драганово - почистено речното корито на "Чакал дере" по ул. "Дванадесета", речното корито на река "Арнаудска", речното корито на деретата по ул. "Трета", ул. "Четвърта" и ул. "Пета" и речното корито на дере преди местност "Каптажа".
- кв. "Черно море" - почистено речното корито на "Марин дере", "Мишил дере", "Дермен дере" - от "Английското селище" до последната точка от регулацията на квартала., речното дере на "Селската река".
- кв. "Рудник" - почистено речното корито на р. "Селската река" в участъка преминаващ през кв. "Рудник" до дига "Борова гора", р. "Дермен дере" от вилно селище "Юртлъка" към гробищен парк и отводнителен канал до ул. "Странджа".
-кв. "Ветрен" - почистено речното корито на  на главно дере "Аква калиде", речното корито на дере на границата на кв. "Ветрен" и вилна зона Минерални бани от бензиностанцията OMW до моста на "Герена", речното корито на дере в парк Минерални бани.
Продължава плановото почистване в останалите населени места.